TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI
SUT DEĞİŞİKLİĞİ!!
Bu yazı 5705. kez sizin tarafınızdan okunuyor.
( 11-04-2014 )

10.04.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğde eczanelerimizi ilgilendiren madde üste taşınmıştır, diğer maddeler yazının devamında yer almaktadır.

MADDE 8 – (Yürürlük Tarihi : 01.04.2014) Tebliğin 5.2.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki bent eklenmiştir. Değişiklik yapılan fıkra yeşil rengeeklenen fıkra sarı renge boyanmıştır.

5.2.2 - Eczane faturalarının düzenlenmesi

(2) Fatura sınıflandırılması;

a) Kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,

b) Yatan hasta reçeteleri, günübirlik tedavi reçeteleri ve sağlık raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,

c) İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka reçetelerine ait her hasta için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen faturalar,

ç) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalarak yaralanan ve bu duruma ilişkin ilgili mülki amirlik tarafından düzenlenen belge ile müracaat eden kişilere ait faturalar,

d) Eczanelerden ilaç teminine ilişkin mevzuatta ayrı faturalandırılmasına dair düzenleme yapılmış reçetelere ait faturalar,

e) Yukarıdaki grupların dışında kalan reçetelere ait faturalar,

“e) YUPASS numarası ile provizyon alan kişilere ait reçeteler için ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen faturalar (kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içerenler ayrı olmak üzere),”

“f) Yukarıdaki grupların dışında kalan reçetelere ait faturalar,”

ayrı ayrı üçer nüshalı (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir) alt gruplar halinde düzenlenir.

 

Tebliğdeki diğer maddeler şu şekildedir:

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Kurumla sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşları, bir başka sağlık kurum ve kuruluşundan hizmet alımı yoluyla sağladıkları kuruluş ve faaliyetiyle ilgili olarak bağlı bulunduğu mevzuat gereği düzenlenmiş olan ruhsat/faaliyet veya uygunluk belgesinde yer alan tetkik ve/veya tahlil dışındaki tedavilere (gastroskopi, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi, rektoskopi, bronkoskopi, anjiyografi gibi işlemler de dahil olmak üzere) ait giderleri Kuruma faturalandıramazlar. Hekim veya diş hekimlerinin, özel sağlık hizmeti sunucusu bünyesinde çalışması halinde, bu hekimler tarafından fatura düzenlenerek alınan/sunulan sağlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilmez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2.2.B numaralı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi (ç) bendi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.Ğ numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “P605.890” ibaresi “P605.910” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler” başlıklı 3.1.3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Tanıya dayalı işlem kapsamına dahil olup ayrıca faturalandırılmayan tıbbi malzemelerden, Kurumca belirlenerek Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak tıbbi malzemeler MEDULA sistemine kaydedilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kurumca belirlenecek tıbbi malzemeler için, söz konusu tıbbi malzemelerin tedarikçileri ile sözleşme yapılması halinde, sözleşme tarihinden itibaren temin edilen tıbbi malzemelerin tedarikçilerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre alım yapan sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapılan ihaleler sonucu oluşacak olan fiyatlar üzerinden ve genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin tedavisinde kullanılması şartıyla Kurum tarafından doğrudan ödeme yapılabilir. Kurum ihaleler sonucu oluşan fiyatlar üzerinden sözleşmeli tıbbi malzeme tedarikçilerinden iskontotalep edebilir ve ihaleyi yapan sağlık hizmeti sunucularına kurumca belirlenen tutarlar üzerinden işletme gideri ödeyebilir. Bu durumda ilgili tedarikçi firma ve sağlık hizmeti sunucusuna ödenen toplam tutar SUT’ta belirlenen fiyatları geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “(Trafik kazası hariç)” ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nden (EK-2/B) 605.830 SUT kodlu “Transversark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile” işlemi çıkarılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/B) işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/C) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) P605.830 SUT kodlu “Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile” işlemi listeden çıkarılmıştır.

b) Açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin “Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Görüntüleme Klinik Uygulamaları” başlıklı (EK-2/D-1) listesi bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Sarf Malzemeler (EK-3/C-4)” listesinde “ÜRİNER SİSTEM SONDA, TORBA VE KATETERLERİ” başlığı altında yer alan “A10010” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Raporda; teşhis, kullanım süresi ve günlük kullanım miktarı belirtilmelidir.

(3) Günlük en fazla 6 (altı) adet sonda bedeli Kurumca karşılanır.

(4) Rekürrent üretra darlığı, nörojenik mesane olgularında ve böbrek nakilli hastalara raporda belirtilmiş olmak şartıyla;

a) En fazla 5 (beş) adet hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda ile birlikte en fazla 1 (bir) adet hidrokitsonda,

b) Aktif çalışan ve/veya öğrenci olan hastalara en fazla 4 (dört) adet hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda ile birlikte en fazla 2 (iki) adet hidrokit sonda reçete edilebilir.

(5) Hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sondaların, en fazla 2 (iki) aylık miktarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğ eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1)” listesinde yer alan 103.065 ve 103.070 SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“

 

LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ, GUİDE KATETERİ

 (1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber diskhernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır. 1- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber disk hernisibulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya 2- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber diskhernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyondokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.

 

LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ, GİRİŞİM İĞNESİ

(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber diskhernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca

karşılanır. 1- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisibulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya

2- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber diskhernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyondokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.

 

Bu Tebliğin;

a) 3 üncü, 9 uncu maddeleri, 11 inci maddenin (a) bendi ile 13 üncü maddesi 18/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 8 inci maddesi 1/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ değişiklik metni ekte iletilmektedir.

 


SUT metni için tıklayınız.
Listeler için tıklayınız.

Başlıklar
12-08-2015
11-08-2015
08-08-2015
06-08-2015
06-08-2015
05-08-2015
04-08-2015
03-08-2015
30-07-2015
30-07-2015
30-07-2015
30-07-2015
30-07-2015
30-07-2015
30-07-2015
29-07-2015
28-07-2015
25-07-2015
21-07-2015
21-07-2015
20-07-2015
20-07-2015
17-07-2015
16-07-2015
16-07-2015
14-07-2015
13-07-2015
13-07-2015
13-07-2015
09-07-2015
Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 | ileri

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu
 

Etkinliler
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieo@hotmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   77   Bugün:   922 Toplam:   26002907   İp:   34.228.55.57